Przed przystąpieniem do prac związanych z zabezpieczeniem budynków lub innych obiektów przed ptakami warto zapoznać się z aspektami prawnymi dotyczącymi tego zagadnienia oraz pokrewnych. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że w głównej mierze dotyczą one prac związanych z dociepleniami budynków wielorodzinnych. Warto zadbać o to, aby nasze działania związane z obecnością ptaków były nie tylko skuteczne i przemyślane, ale również zgodne z przepisami prawa.

Bardzo ważnym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789), wprowadzająca do polskiego porządku prawnego wskazania Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (tzw. Dyrektywa Odpowiedzialnościowa). Ustawa dotyczy szkód znaczących dla poszczególnych gatunków, a takimi są dla jerzyka, wróbla i pustułki, likwidacje ich siedlisk lęgowych w budynkach w wyniku remontu lub docieplania.

Zgodnie z § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz., 1348), które podaje gatunki zwierząt, które są objęte ścisłą ochroną m.in. gołębie, z wyjątkiem gołębia skalnego miejskiego, który jest objęty ochroną częściową. (zał.1 Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419). Ponadto zgodnie z tym rozporządzeniem usuwanie gniazd ptasich jest dopuszczalne z obiektów budowlanych w okresie od 16 października do końca lutego, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne. Stanowi to wyjątek powszechny, wynikający z samych przepisów prawa.

Wszystkie bez wyjątku ptaki i inne zwierzęta domowe i dzikie w Polsce podlegają poza powyższymi przepisami także ochronie humanitarnej, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz. 856). Zakazuje ona niehumanitarnego i nieuzasadnionego zabijania zwierząt oraz znęcania się nad nimi.

W Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. W Art. 54. podana jest informacja o chwytaniu i zabijaniu dziko występujących zwierzą i ptaków wyszczególnionych w „Rozporządzeniu w sprawie zwierząt objętych ochroną gatunkową – zwierzęta objęte ochroną ścisłą oraz częściową, a także w sferach ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania (art.54) nie można podejmować działań przy użyciu urządzeń, sposobów lub metod mogących powodować lokalny zanik lub poważne zaburzenia populacji tych zwierząt, a w szczególności przy użyciu: (m.in.)
– oślepionych lub okaleczonych zwierząt jako wabików;
– urządzeń odtwarzających nagrania głosów zwierząt;
– urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, mogących zabijać lub ogłuszać;
– sztucznych źródeł światła;
– materiałów wybuchowych;
– sieci działających niewybiórczo;
– pułapek działających niewybiórczo;
– kusz;
– trucizn lub przynęt zatrutych albo zawierających środki usypiające;
– gazów i dymów stosowanych do wypłaszania;
– sideł, lepów i haków;

Zgodnie z w/w Ustawą: Art. 56. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może z zezwolić na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków ptaków, określonym w art. 52 ust. 1 pkt 13 (umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących). Mogą być one wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności te nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt. (…)

Jednak ten, kto chwyta lub zabija dziko występujące zwierzęta, przy użyciu urządzeń, sposobów lub metod, o których mowa w art. 54,a także zabija zwierzęta, niszczy ich siedliska – podlega karze aresztu albo grzywny. (Art. 131)

Działania odstraszające ptaki są prawnie dozwolone jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i powinny one być przeprowadzone w odpowiedni sposób – nie mogą wyrządzać im krzywdy. Koniecznie należy przestrzegać terminów sezonu ochronnego ptaków, kiedy to jest całkowicie zakazane m.in. usuwanie gniazd ptaków (bez otrzymania zgody odpowiedniego organu). Prace zabezpieczające należy prowadzić w okresie od początku września do końca lutego. Usuwanie pustych gniazd przed 16 października, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. nr 151, poz. 1220 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wymaga pisemnej zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie internetowym są zgodne z wspomnianym na początku Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. Producenci wszystkich serii kolców oraz innych zabezpieczeń już na etapie projektowania elementów zabezpieczających zadbali o to, aby żadne ich produkty nie wyrządzały krzywdy ptakom. W szczególności kolce zabezpieczające przed ptakami posiadają tępo zakończone końcówki drutów, dzięki czemu są bezpieczne. Podobne rozwiązania są od wielu lat stosowane w wielu krajach całej Europy i nie wzbudzają tam większych kontrowersji.